Các khoản giảm trừ doanh thu

Theo quy định tại Điều 81 Thông tư 200 thì các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại. Như vậy thì chiết khấu thanh toán không phải là một khoản giảm trừ doanh thu. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại. Read more

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thông tư 219 ban hành ngày 31/12/2013. (sau đó đã được sửa đổi bổ sung bởi các thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC). Cho đến nay, quy định về “Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào” được hướng dẫn tại Khoản 10, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Thông tư 173/2016/TT-BTC. Read more

Hóa đơn bỏ sót từ các kỳ trước, có được khai thuế bổ sung?

Theo quy định của Luật thuế, hóa đơn phát sinh kỳ nào thì phải kê khai, tính nộp thuế kỳ đó. Tuy nhiên, nếu hóa đơn bị bỏ sót từ các kỳ trước thì có thể được kê khai bổ sung trong kỳ hiện tại không? nếu được kê khai bổ sung thì có phải đóng các khoản chậm nộp thuế (nếu có) không? Read more