Tổng Cục Thuế yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử

Để tiếp tục quản lý, giám sát việc phát hành và sử dụng hóa đơn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về hóa đơn, tại Công văn số 3638/TCT-VP ban hành ngày 18/8/2023, Tổng cục Thuế tiếp tục yêu cầu Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc và Cục trưởng cục thuế các tỉnh, TP khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp và các nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tăng cường biện pháp rà soát, kiểm tra hóa đơn.

Read more