Trường hợp nào Hộ Kinh Doanh được miễn thuế?

Có nhiều phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh, một trong những phương pháp tính thuế phổ biến đó là phương pháp khoán. Trong một số trường hợp, hộ kinh doanh sẽ được miễn giảm thuế khoán nếu đáp ứng các điều kiện luật định. Vậy hộ kinh doanh được miễn thuế trong trường hợp nào?

Read more