Xử phạt vi phạm quy định về tiêu chuẩn người làm kế toán

  1. Về quy định những người không được làm kế toán

          Tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán 2015 quy định một trong những người không được làm kế toán như sau: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”. Read more