Hằng năm, nhân viên đại lý thuế phải tham gia cập nhật kiến thức. Dưới đây là chương trình cập nhật kiến thức cho đại lý thuế 2024.

  1. Chương trình cập nhật kiến thức cho đại lý thuế 2024

Thời gian cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ đại lý thuế tối thiểu là 24h/năm (theo khoản 1 Mục III Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 22/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế ngày 10/01/2024).

Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau:

– Phần I – Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

– Phần II – Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.

Cụ thể, cấu trúc chương trình được sắp xếp như sau:

STT Nội dung
I Phần I: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế
1.1 Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí (Chú trọng các nội dung quy định mới ban hành trong năm 2024)
1.1.1 Pháp luật thuế Giá trị gia tăng
1.1.2 Pháp luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
1.1.3 Pháp luật thuế Thu nhập cá nhân
1.1.4 Pháp luật về các loại thuế khác; Phí, lệ phí
1.1.5 Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí; Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chính sách thuế, phí, lệ phí
1.2 Nội dung liên quan đến quản lý thuế
1.2.1 Nội dung Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về quản lý thuế (Chú trọng các nội dung quy định mới; các nội dung quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế; quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn; chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế; …)
1.2.2 Các quy định mới của pháp luật liên quan đến quản lý thuế
1.2.3 Hướng dẫn thực hành khai hồ sơ thuế (hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,…)
1.2.4 Giải đáp vướng mắc phát sinh; Những đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện pháp luật quản lý thuế
II Phần II: Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp
2.1 Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp
2.2 Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.3 Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; Những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế
2.4 Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán
  1. Cập nhật kiến thức đại lý thuế ở đâu?

Theo Điều 21 Thông tư 10/2021/TT-BTC, số giờ cập nhật kiến thức được tính cộng dồn từ ngày 01/01 – 31/12 hằng năm để làm cơ sở đăng ký hành nghề/xác định đủ điều kiện hành nghề cho năm sau.

Người đăng ký tham gia cập nhật kiến thức tại các lớp cập nhật kiến thức theo hình thức học trực tiếp/trực tuyến do các cơ sở sau tổ chức:

– Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trường Nghiệp vụ thuế;

– Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

– Các cơ sở đào tạo có chuyên ngành đào tạo từ trình độ đại học trở lên;

– Các tổ chức xã hội nghề nghiệp về đại lý thuế.

  1. Nhân viên đại lý thuế không cập nhật kiến thức có sao không?

Nhân viên đại lý thuế chưa cập nhật kiến thức/cập nhật kiến thức không đúng quy định nêu trên sẽ bị đình chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế từ ngày ghi trên thông báo đến hết ngày 31/12 của năm bị đình chỉ (theo điểm a khoản 3 Điều 16 Thông tư 10/2021/TT-BTC).

Trường hợp đến hết ngày 31/12 năm bị đình chỉ mà nhân viên đại lý thuế không cập nhật kiến thức đủ sổ giờ thì bị chấm dứt hành nghề.

Như vậy, nếu không tham gia cập nhật kiến thức nhân viên đại lý thuế có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt hành nghề.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply