Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ ra khỏi tổng thu nhập chịu thuế của người nộp thuế để tính thuế thu nhập cá nhân. Giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  1. Quy định về giảm trừ người phụ thuộc

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng. Người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau đây: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng….

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay

Giảm trừ gia cảnh gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Mức giảm trừ gia cảnh mới nhất hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

  1. Tính giảm trừ gia người phụ thuộc từ khi nào?

Các bạn hãy tham khảo tình huống sau đây được đăng tải trên trang web của chinhphu.vn nhé.

Chi tiết câu hỏi

Tôi đăng ký bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ đẻ (người phụ thuộc chưa có mã số thuế), hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được xác nhận ở thời điểm tháng 8/2023. Tôi xin hỏi, thời điểm bắt đầu tính giảm trừ cho trường hợp này có được tính từ tháng 1/2023 không? Hay chỉ được tính từ tháng 8/2023 (thời điểm gửi đăng ký và xác nhận các hồ sơ liên quan)?

Trả lời

Cục Thuế tỉnh Sơn La trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

… 1. Giảm trừ gia cảnh

… c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

… c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại Tiết d.4 Điểm d Khoản 1 Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó”.

Căn cứ quy định đã trích dẫn nêu trên, trường hợp người lao động đăng ký bổ sung giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là mẹ đẻ, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc được xác nhận ở thời điểm tháng 8/2023, thì người nộp thuế được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký (tháng 8/2023) nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Cục Thuế tỉnh Sơn La trả lời để ông Phan Đình Vũ biết và thực hiện theo đúng các nội dung quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply