Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.

  1. Hóa đơn chiết khấu thương mại

Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có áp dụng chiết khấu thương mại cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì nội dung hóa đơn phải đảm bảo theo quy định sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau;

Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh theo quy định theo quy định tại Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính:

22. Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

(Công văn 457/CTHN-TTHT được ban hành ngày 07/01/2022)

  1. Chiết khấu thương mại có được chuyển trả bằng tiền

Nội dung hỏi:

Công ty có chương trình chiết khấu thương mại dành cho khách khi khách mua hàng đạt số lượng, doanh số theo quy định thì được hưởng chiết khấu. Số tiền chiết khấu khách hàng yêu cầu công ty chuyển trả bằng tiền cho khách hàng khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu bán hàng. Vậy công ty có được chuyển trả tiền chiết khấu thương mại cho khách hàng hay không? Nếu được thì có thể chuyển trả bằng tiền mặt hay bắt buộc phải chuyển khoản?

Nội dung trả lời:

– Căn cứ khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định giá tính thuế GTGT;

– Căn cứ khoản 2.5 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có chương trình chiết khấu thương mại dành cho khách khi khách mua hàng đạt số lượng, doanh số theo quy định thì được hưởng chiết khấu. Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn đã điều chỉnh, nếu khách hàng không tiếp tục mua hàng hóa, dịch vụ thì Công ty có thể chi bằng tiền mặt cho khách hàng, trường hợp số tiền phải trả cho khách hàng từ 20 triệu đồng trở lên, Công ty thực hiện chuyển khoản theo quy định.

Tham khảo tình huống hỏi đáp trên tại đường linh dưới đây nhé:

https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/index.php/cauhoi/xemcauhoi/20247

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply