Các khoản chi phí bị khống chế khi tính thuế TNDN 2023

Trong quá trình hoạt động thực tế của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều khoản chi mà doanh nghiệp phải chi ra để duy trì hoạt động của mình. Nhưng không phải khoản chi thực tế nào do doanh nghiệp chi ra đều được tính là chi phí được trừ của doanh nghiệp. Vì theo luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật hiện hành, mỗi khoản chi đều phải đáp ứng những tiêu chí nhất định đã được quy định.

Read more