Biên bản điều chỉnh hóa đơn ký điện tử có hợp lệ không?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử là một văn bản được lập khi quá trình lập hóa đơn xảy ra các sai sót và cần phải thực hiện công tác điều chỉnh những nội dung sai sót. Vậy biên bản điều chỉnh hóa đơn ký điện tử có hợp lệ không? Cùng tham khảo tình huongs sau đây nhé.

Read more