Những vấn đề cần lưu ý sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập, doanh nghiệp đã chính thức có tư cách pháp lý, được nhân danh chính mình để giao kết hợp đồng và thực hiện những hoạt động sản xuất – kinh doanh khác. Tuy nhiên, để việc vận hành thuận lợi và tránh việc bị phạt, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau đây:

Read more