Một hóa đơn có thể hiện đồng thời chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán?

Chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là hai hình thức thúc đẩy bán hàng thường xuyên được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Vậy chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán là gì? Một hóa đơn có được thể hiện đồng thời 2 hình thức này không?

Read more