Chính phủ đề nghị sửa đổi hàng loạt chính sách thuế

Chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm của Nhà nước thông qua sử dụng các công cụ thuế nhằm phục vụ những mục tiêu nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định. Có phải sắp tới có sự thay đổi chính sách về thuế hay không? Nếu có thì những chính sách về thuế nào sẽ thay đổi? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin nhé.

Read more