Quy định chuyển lỗ, trích lập Quỹ phát triển KH&CN doanh nghiệp

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2013, năm 2014, năm 2020, năm 2022 và năm 2023 (sau đây gọi tắt là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) sẽ được tiếp tục áp dụng cho năm 2024 bởi cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2024.

Read more