Trình tự, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2023

Thủ tục xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế là một trong các thủ tục nhằm thực hiện giải thể, phá sản doanh nghiệp. Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là một thủ tục khá phức tạp, người nộp thuế cần chuẩn bị hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để nộp cho cơ quan thuế.

Read more