Kiểm tra theo chuyên đề đối với các sàn thương mại điện tử, DN có rủi ro cao về thuế

Nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) Tổng cục Thuế đã chủ động tham mưu, hoàn thiện khung khổ pháp lý, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT). Với các giải pháp đó nên đến nay đã 334 sàn TMĐT gửi dữ liệu cung cấp thông tin cho cơ quan thuế. Đây là cơ sở quan trọng để ngành thuế phân công nhiệm vụ quản lý, cũng như xây dựng các kế hoạch thanh, kiểm tra theo chuyên đề để chống thất thu thuế trong lĩnh vực này. Read more