Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế được áp dụng với loại hình thuế giá trị gia tăng (GTGT) – là việc doanh nghiệp xác định số thuế GTGT cần phải nộp vào ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở lấy số thuế GTGT đầu ra trừ đi số thuế GTGT đầu vào. Vậy điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là gì?

Read more