Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được áp dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 1-7-2022 theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin về hóa đơn hộ kinh doanh để giúp mọi người cập nhật kịp thời các quy định của Bộ tài chính.

Read more