Chi nhánh có được kê khai theo tháng như trụ sở chính không?

Câu hỏi: Trụ sở chính công ty năm 2022 thuộc diện kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng (năm 2021 vẫn kê khai theo quý), 1 chi nhánh khác tỉnh năm 2021 kê khai thuế GTGT theo quý (hiện tại chưa phát sinh doanh thu và chi phí ở chi nhánh này). Vậy năm 2022 chi nhánh kê khai theo tháng như trụ sở chính không?

Read more