Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ nước ngoài

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019:
+ Tại Khoản 1 Điều 13 quy định về hợp đồng lao động:
“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Read more