Lập hóa đơn xuất sai thời điểm thì có được đưa vào chi phí hợp lý được trừ không?

Theo quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm? Vậy các hóa đơn xuất sai thời điểm có được đưa vào chi phí được trừ không?

Read more

Những hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ được quy định rõ tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Theo đó, không chỉ các tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà cả công chức thuế và tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đều cần đặc biệt lưu ý.

Read more