Cơ quan Thuế có được áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản người nộp thuế không?

Trong thực tế thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có rất nhiều DN không hoàn thành hoặc chậm hoàn thành nghĩa vụ của mình. Để kiểm soát tình trạng này, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, Nhà nước quy định các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Read more