Người lao động nhận tiền từ Quỹ công đoàn doanh nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Công đoàn là tổ chức chính trị được thành lập trong doanh nghiệp nhằm mục bảo vệ quyền lợi và phản ảnh các tâm tư nguyện vọng của người lao động. Người lao động nhận tiền từ Quỹ công đoàn doanh nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Read more