Quỹ phúc lợi của doanh nghiệp dùng để làm gì?

Quỹ khen thưởng phúc lợi không phải bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp, các đối tượng phải trích quỹ phúc lợi là công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (Nghị định 53/2016/NĐ-CP), doanh nghiệp Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ (Nghị định 91/2015/NĐ-CP). => doanh nghiệp không thuộc trường hợp theo quy định không bắt buộc thành lập quỹ phúc lợi. Read more