Lập hóa đơn xuất sai thời điểm thì có được đưa vào chi phí hợp lý được trừ không?

Theo quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm? Vậy các hóa đơn xuất sai thời điểm có được đưa vào chi phí được trừ không?

Read more