Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu đã kê khai thì phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo hướng dẫn dưới đây.

Mẫu Biên bản điều chỉnh khi hóa đơn sai sót
Ví dụ về điều chỉnh hóa đơn sai sót về đơn giá

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG XY

Số …./BBĐCHĐ-KTCTCPCSXY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội,  ngày 10 tháng 5  năm 2019

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

  – Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính;

         – Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính;

         – Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên,

         Hôm nay, ngày 10/05/2019, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:  Công ty Cổ phần Chiếu sáng XY.

Địa chỉ:  Số xxx, đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0964xxx168

MST: 010xxx0688

Do Ông (Bà): Vũ Quốc H        Chức vụ: Giám đốc

BÊN B : Công ty TNHH Thiết bị điện tử T&T Việt Nam.

Địa chỉ: Số xxx, đường Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0966xxx555

MST: 010xxx8066

Do Ông (Bà): Ngô Qúy C          Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng thống nhất lập biên bản ghi nhận sai sót do bên bán xuất bán hàng cho bên mua tại hóa đơn số 0001200, ký hiệu AA/19P, lập ngày 20/2/2019 đã kê khai vào kỳ Quý 1/2019. Nay lập hóa đơn điều chỉnh số 0001368, ký hiệu AA/19P ngày 10/5/2019.

Lý do điều chỉnh: Ghi sai đơn giá của mặt hàng: Đèn LED âm trần Downlight 90/5W

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Đèn LED âm trần Downlight 90/5W Cái 1000 70.000 70.000.000

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (đồng) Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Đèn LED âm trần Downlight 90/5W Cái 1000 75.000 75.000.000

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)


Những lưu ý khi lập biên bản
1 – Trường hợp áp dụng:

– Áp dụng khi lập hóa đơn sai mà đã kê khai.

– Trường hợp viết hóa đơn sai nhưng chưa kê khai thì lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn mới theo hướng dẫn tại: Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39

2 – Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.

3 – Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng lập, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh.

4 – Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai thì doanh nghiệp còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

5 – Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Theo LuatVietnam.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply