Để tính thuế TNCN cho người nước ngoài cần xem xét ngoài việc họ là cá nhân cư trú hay không cư trú tại Việt Nam, còn phải xem họ có thuộc công dân của nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam hay chưa …

Như chúng ta đã biết, trường hợp người lao động là cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày- cá nhân không cư trú tại Việt Nam, thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN bằng 20% trên tổng số thu nhập chi trả cho cá nhân không cư trú theo từng lần chi trả.

Đối với cá nhân người nước ngoài có mặt tại Việt nam trên 183 ngày- là cá nhân cư trú tại Việt Nam nếu có ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần và quyết toán thuế.

Một vấn đề đặt ra là,

Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú, chẳng hạn người nước ngoài đến Việt Nam lần đầu tiên từ tháng 3/2018, khi quyết toán thuế TNCN năm 2018 thì có tính đến các khoản thu nhập của người này từ tháng 1-2 hay không? Khi tính giảm trừ thì tính 10 tháng hay là 12 tháng?

Theo giải đáp của Cục thuế Tp.HCM, trường hợp cá nhân cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần (Thông tư số 205/2013/TT-BTC) đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc Hợp đồng lao động và rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

Do vậy, trường hợp người nước ngoài này là cá nhân cư trú thuộc công dân của nước đã ký kết Hiệp định với Việt Nam thì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ tính từ tháng đến Việt Nam (trường hợp trên là từ tháng 3) và tính giảm trừ gia cảnh bắt đầu từ tháng làm việc tại Việt Nam (10 tháng).

Trường hợp người nước ngoài trên là cá nhân cư trú thuộc công dân của nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam. Người này phải tổng hợp thu nhập ở nước ngoài (trong tháng 1 và tháng 2) vào toàn bộ thu nhập ở Việt Nam để quyết toán và tính giảm trừ gia cảnh cho 12 tháng.

Lưu ý: Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam. Các loại thuế áp dụng trong trường hợp của Việt nam bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Theo Ketoan.biz

 

Previous PostNext Post

Leave a Reply