Theo quy định hàng quý doanh nghiệp phải tính toán và nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Thời hạn chậm nhất là 30 ngày của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Vậy trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về cách hạch toán thuế TNDN tạm tính như thế nào?

Trước đây, đi đôi với việc nộp tiền thuế TNDN tạm tính thì kế toán cần phải lập tờ khai thuế thu nhập tạm tính để nộp cho cơ quan thuế.

Tuy nhiên theo Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC

“Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Theo đó kế toán không cần lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý nữa mà chỉ cần tính và nộp tiền là được.

 1. Cách tính thuế TNDN tạm tính hàng quý như thế nào?

Doanh nghiệp dựa vào tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của năm trước và kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong kỳ; doanh thu, chi phí phát sinh trong kỳ để tạm tính ra số thuế TNDN phải nộp kỳ này.

 2. Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý.

 * Tài khoản sử dụng để hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý.

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Theo thông tư 133: TK 821 không có tài khoản chi tiết.

– Theo thông tư 200/2014/TT-BTC: hạch toán TK chi tiết 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành.

 * HÀNG QUÝ:

– Kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính phải nộp ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Căn cứ giấy nộp tiền tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…

 * CUỐI NĂM TÀI CHÍNH, quyết toán thuế TNDN phải nộp trong năm:

Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Theo tintucketoan.com

Previous PostNext Post

Leave a Reply