Câu hỏi: Kính gửi Bộ Tài Chính, Công ty chúng tôi dự kiến thành lập tháng 05 và có tuyển dụng hẹn nhân viên đi làm tháng 05. Tuy nhiên thực tế đến công ty được cấp phép và đi vào hoạt động tháng 06. Công ty có cam kết và chi trả cho người lao động trong 1 tháng đợi việc 1 khoản trợ cấp. Được quy định bằng văn bản sau khi công ty thành lập. Vậy chi phí trợ cấp trên có được tính là chi phí hợp lí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không ? Rất mong nhận được câu trả lời từ Quý Bộ. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:
Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…”

Tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp như sau:

“Điều 19. Hợp đồng trước đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

2. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

3. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả Trần Liên phát sinh các khoản chi phí hỗ trợ người lao động trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu khoản hỗ trợ này được quy định tại hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể … và có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên trả lời để độc giả Trần Liên biết và thực hiện./.

Nguồn: http://www.mof.gov.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply