Vào các dịp lễ, Tết đa phần các doanh nghiệp mua quà để biếu, tặng cho khách hàng, người lao động. Khi thực hiện hoạt động này, doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn?

Xuất hóa đơn quà biếu, tặng?

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Đồng thời, khoản 9 Điều 3 Thông tư này cũng nêu rõ hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng (khách hàng, người lao động…) đều phải xuất hóa đơn như bán hàng bình thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng.

Chi phí mua quà biếu, tặng được tính vào chi phí khấu trừ thuế?

Mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau sẽ được tính để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

– Trường hợp quà biếu, tặng khách hàng:

+ Đây là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

+ Là khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

– Trường hợp quà tặng nhân viên: Ngoài các điều kiện nêu trên, tổng số chi quà tặng nhân viên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Cách viết hóa đơn đối với hàng hóa biếu, tặng

– Giá trị quà tặng trên 200.000 đồng: Doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn riêng cho từng khách hàng được biếu, tặng.

– Giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng hoặc người nhận không có nhu cầu lấy hóa đơn (không phân biệt giá trị quà tặng): Cuối mỗi ngày, doanh nghiệp lập chung 01 hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định.

Khi đó, giá tính thuế GTGT đối với hàng biếu, tặng là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này (Khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

Nguồn: luatvietnam.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply