Chi phí khấu hao tài sản có thể được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, tài sản cố định không sử dụng có được trích khấu hao và có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp hay không hãy tìm hiểu theo quy định dưới đây.

Tài sản cố định là gì?

– Tài sản cố định là tất cả những tư liệu sản xuất dùng trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng trên 01 năm hoặc nhiều chu kỳ kinh doanh (có thể 01 chu kỳ sản xuất, kinh doanh nếu chu kỳ kinh doanh bằng hoặc lâu hơn 01 năm). Tài sản cố định gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

Theo Điều 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định được quy định như sau:

+ Tài sản cố định là tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được và phải thỏa mãi 03 điều kiện sau:

Điều kiện 1: Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

Điều kiện 2: Có thời gian sử dụng trên 01 năm trở lên;

Điều kiện 3: Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

+ Tài sản cố định vô hình là mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả 03 tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình nhưng không hình thành tài sản cố định hữu hình.

Ví dụ: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, quyền khai thác khoáng sản, cơ sở dữ liệu…

Tài sản cố định chưa sử dụng phải trích khấu hao

Theo khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC (bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC) thì tất cả tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những tài sản cố định sau đây:

– Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Tài sản cố định khấu hao chưa hết bị mất.

– Tài sản cố định khác do doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê tài chính).

– Tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.

– Tài sản cố định sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp.

Trừ các tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng.

– Tài sản cố định từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho doanh nghiệp để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

– Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài hợp pháp.

Lưu ý: Các tài sản cố định loại 6 (các loại tài sản cố định khác như: Tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật) không phải trích khấu hao, chỉ mở số chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi giảm nguồn vốn hình thành tài sản.

Như vậy, tài sản cố định chưa sử dụng hay đã sử dụng đều phải trích khấu hao.

Chi phí khấu hao tài sản chưa sử dụng có được trừ thuế?

Theo khoản điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không được tính là chi phí được trừ.

Như vậy, chi phí khấu hao tài sản cố định mà không sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không được trừ khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo LuatVietnam.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply