Theo quy định tại Điều 6, Khoản 1 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các chi phí được tính vào chi phí được trừ thì:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”

Theo quy định trên,  Chi phí khấu hao tài sản của doanh nghiệp, để được tính vào chi phí được trừ  thì các tài sản cố định của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện đầu tiên là phục vụ sản xuất kinh doanh

Tuy nhiên, có một số tài sản cố định của doanh nghiệp, không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng chi phí khấu hao vẫn được tính vào chi phí được trừ.

Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2, Tiết a Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định chi khấu hao tài sản cố định như sau:

“Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Theo quy định trên:  Những tài sản cố định tuy không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp thì chi phí khấu hao vẫn được tính vào chi phí được trừ, bao gồm:

 • Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca,
 • Nhà thay quần áo, nhà vệ sinh.
 • Phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh.
 • Cơ sở đào tạo, dạy nghề.
 • Thư viện, nhà trẻ, khu thể thao
 • Các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên.
 • Bể chứa nước sạch, nhà để xe;
 • Xe đưa đón người lao động,
 • Nhà ở trực tiếp cho người lao động;
 • Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Một số công văn tham khảo

 • Công văn 21841/CT-TTHT ngày 18 tháng 4 năm 2019

“Trường hợp năm 2019 công ty xây dựng khu thể thao phục vụ cho người lao động làm việc tại công ty nếu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn về TSCĐ quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính và quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì công ty được trích khấu hao TSCĐ và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về nhận biết TSCĐ hữu hình và phân loại TSCĐ hữu hình dùng cho mục đích phúc lợi, đề nghị công ty nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn.tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 45/2013/TT-BTC , Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính”

 • Công văn 2736/CT-TTHT ngày 18 tháng 01 năm 2018

“Trường hợp công ty của độc giả mua căn hộ chung cư để làm nơi ăn ở cho các chuyên gia nước ngoài của các hãng nước ngoài (chuyên gia không ký hợp đồng lao động với công ty) và làm nơi nghỉ của các cán bộ nhân viên ở chi nhánh các tỉnh về họp nếu không thuộc trường hợp nhà ở, nhà nghỉ giữa ca phục vụ cho người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, Điểm a Khoản 2.2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua căn hộ, không được trừ chi phí khấu hao căn hộ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.”

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post