Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp? Chắc chắn có rất nhiều bạn kế toán cần biết để có thể hạch toán đúng các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp mình. VinaTas – Đại lý Thuế xin chia sẻ đến các bạn một số lưu ý về thời điểm ghi nhận doanh thu ở một số hoạt động cụ thể sau đây:

  1. Đối với hoạt động bán hàng hóa: thời điểm ghi nhận doanh thu đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.
  3. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
  4. Đối với hoạt động bán bất động sản, thời điểm xác định doanh thu là thời điểm bên bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộc việc bên mua đã đăng ký quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  5. Đối với hoạt động xuất khẩu, thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
  6. Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch, thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.
  7. Đối với hoạt động vận tải hàng không thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.

Lưu ý: Thời điểm ghi nhận doanh thu không phải là thời điểm xuất hóa đơn. Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn.

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply