1. Thu nhập từ tiền lãi cho vay có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì:

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa thuận vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.”

Như vậy, Thu nhập từ tiền lãi cho vay phải đóng thuế thu nhập cá nhân .

  1. Khoản lãi tiền vay mà cá nhân nhận được có được giảm trừ 9tr/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân không?

Theo quy định tại Điểm d) Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp= Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Nếu công ty đi vay tiền của cá nhân không phải tổ chức mà phải trả tiền lãi vay thì khi trả tiền lãi vay phải khấu trừ thuế TNCN 5% trên tổng số tiền lãi vay.

Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập.

Lưu ý: Bên doanh nghiệp đi vay cá nhân cần các giấy tờ sau:
          + Hợp đồng vay tiền.
          + Chứng từ giao dịch.
          + Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
Như vậy số tiền vay trên đã nộp 5% thuế thu nhập cá nhân nên không được giảm trừ 9 triệu/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo tintucketoan.com

Previous PostNext Post

Leave a Reply