Trả lời Công văn số 18/TA-HC ngày 22/1/2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Tài chính giải đáp thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động nhận thầu xây dựng công trình nhà ở xã hội, ngày 6/5/2019 Tổng cục Thuế có Công văn  1783/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Tại điểm q Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2009 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định:

“Điều 8. Thuế suất

Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

q) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà

Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Tại Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014 quy định:

“Điều 6. Thuế suất

2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Một số trường hợp áp dụng mức thuế suất 5% được quy định cụ thể như sau:

g) Nhà ở xã hội quy định tại Điểm q Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT và Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Căn cứ quy định nêu trên:

– Mức thuế suất 5% áp dụng đối với Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhà ở do Nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng và đáp ứng các tiêu chí về nhà ở, về giá bán nhà, về giá cho thuê, về giá cho thuê mua, về đối tượng, điều kiện được mua, được thuê, được thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

– Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hoạt động xây dựng công trình.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Tân Lộc nhận thầu thi công xây dựng công trình nhà ở xã hội do Trung tâm quản lý nhà và chung cư Ninh Thuận làm chủ đầu tư thì hoạt động xây dựng của Công ty TNHH Tân Lộc thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Khi Trung tâm quản lý nhà và chung cư Ninh Thuận bán nhà ở xã hội (nhà đáp ứng tiêu chỉ về nhà ở, về giá bán) cho các đối tượng đáp ứng quy định về điều kiện được mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thì nhà ở xã hội bán ra thuộc diện áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Nguồn: Tạp chí Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply