Khi tham gia vào quan hệ lao động và cụ thể là ký hợp đồng lao động, nhiều người lao động còn mơ về các vấn đề thuế liên quan đến hợp đồng lao động dẫn đến việc thực hiện sai quy định của pháp luật. Chính vì thế, để cho doanh nghiệp lẫn người lao động nắm được những vấn đề cơ bản về thuế TNCN đối với một số loại hợp đồng lao động, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết dưới đây.

1. Hợp đồng thử việc

Sau thời gian thử việc, nếu:

+ NLĐ tiếp tục ký hợp đồng dài hạn, thì thời gian thử việc cũng được khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

+ NLĐ không tiếp tục ký HĐLĐ dài hạn

 • Nếu có mức chi trả từ 02 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả.
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

2. Hợp đồng học việc

 • Nếu có mức chi trả từ 02 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả.
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó

3. Hợp đồng thời vụ dưới 03 tháng

 • Nếu có mức chi trả từ 02 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả.
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

4. Hợp đồng Cộng tác viên

Đối với hợp đồng CTV là hợp đồng dịch vụ:

 • Nếu có mức chi trả từ 02 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả

Đối với hợp đồng CTV là HĐLĐ:

 • Nếu có mức chi trả từ 02 triệu đồng trở lên trên mỗi lần trả hoặc tháng thì kế toán sẽ khấu trừ thuế TNCN 10% trước khi trả.
 • Nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại công ty mà tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân làm bản cam kết 02/CK-TNCN công ty tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN của cá nhân đó.

5. Hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền công, tiền thù lao đã thỏa thuận.

Có 3 trường hợp có thể gặp

 • Doanh nghiệp ký hợp đồng với từng người lao động:
 • Ký hợp đồng với một nhóm người lao động (ký với tất cả thành viên trong nhóm) trong đó có 1 người đại diện nhóm thực hiện các giao dịch với doanh nghiệp
 • Ký hợp đồng với chỉ 1 người đại diện.

Mỗi trường hợp sẽ có quy định cụ thể, các bạn vui lòng xem chi tiết tại bài viết sau: Những điều cần biết về hợp đồng khoán việc

6. Lưu ý

 • Đối với hơp đồng học việc, thử việc, hợp đồng thời vụ, CTV thì các khoản phụ cấp, trợ cấp chi cho NLĐ cũng tính vào thu nhập tính thuế TNCN của NLĐ do căn cứ tính thuế TNCN trong các trường hợp này là tổng thu nhập.
 • Khi doanh nghiệp trả thu nhập đã khấu trừ thuế cho NLĐ ký hợp đồng dưới 03 tháng phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ hoặc một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế

7. Điều kiện làm cam kết 02/TNCN

 • Là cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng.
 • Có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/ lần trở lên.
 • Chỉ có duy nhất thu nhập tại nơi chi trả thu nhập nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế
 • Tại thời điểm làm cam kết này, người lao động đã có MST
 • Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply