Trả lời Công văn số 31/FLC-BNS ngày 30/01/2019 của Công ty CP tập đoàn FLC về vướng mắc chính sách thuế TNCN, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, ngày 31/5/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 41157/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

– Căn cứ Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội:

+ Tại Khoản 1 Điều 2 quy định:

“1. Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.”

+ Tại Điều 3 quy định thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập chịu thuế TNCN gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

  1. a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

– Căn cứ Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Điều 2 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) quy định:

“Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập;

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập”

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1932/TCT-DNNCN ngày 15/5/2019 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với cá nhân nước ngoài làm việc cho VPĐD của DNVN tại nước ngoài.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP tập đoàn FLC mở Văn phòng đại diện tại Nhật và sử dụng lao động bản địa làm việc cho Văn phòng đại diện, nếu các cá nhân này không phải là đối tượng cư trú tại Việt Nam, thì thu nhập có được do làm việc cho Văn phòng đại diện tại Nhật Bản không chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Theo tapchithue.com.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply