Theo quy định tại Điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC thì chi phí khấu hao không được đưa vào chi phí được trừ bao gồm các trường hợp sau:

1 – Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. (Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.)

Xem thêm bài viết: Tài sản cố định mang tính phúc lợi có được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ?

2 – Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính).

3 – Chi khấu hao đối với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành.

4 – Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Xem thêm bài viết: Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ

5 – Khấu hao đối với tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị

6 – Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô)

7 – Phần trích khấu hao đối với tài sản cố định là tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Xem thêm bài viết: Khấu hao xe ô tô nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng, du thuyền, tàu bay dân dụng

8 – Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

9 – Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Xem thêm bài viết: Khấu hao công trình trên đất sở hữu, đất đi thuê

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply