Trả lời Công văn số 090319/DL2-TNHH-KT, Công văn số 100319/DL2-TNHH-KT ngày 15/3/2019, Công văn số 010519/CV-TCKT ngày 07/05/2019 và Công văn giải trình số 110519/DL2-TNHH-KT ngày 28/05/2019 của Công ty TNHH MTV dược liệu TW2 hỏi về việc các bệnh viện trả lại hàng hóa không xuất hóa đơn, ngày 15/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 55254/CT-TTHT hướng dẫn như sau:

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại Khoản 3 Điều 20 quy định xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

– Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).”

– Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8418/BTC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí KCB BHYT.

“1. Các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

Cục thuế các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước về việc sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí còn tồn đã thông báo phát hành đến hết ngày 31/12/2015.

Từ ngày 01/01/2016 đề nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính để hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước thực hiện sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hoạt động khám chữa bệnh cho phù hợp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 (gọi tắt là Công ty) có ký hợp đồng bán thuốc tân dược và xuất hóa đơn GTGT cho bệnh viện. Sau đó, bệnh viện phát hiện hàng hóa không đúng quy cách phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa thì khi xuất hàng trả lại hàng, bệnh viện lập hóa đơn giao cho Công ty. Trên hóa đơn, bệnh viện ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng. Công ty không phải thu hồi hóa đơn đã lập cho bệnh viện trước đó.

Theo Tạp chí Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply