Cơ sở pháp lý

– Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội quy định:

“Điều 92. Các hình thức khuyến mại

  1. Tặng hàng hóa cung ứng dịch vụ không thu tiền”

– Tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

“Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

  1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

– Tại điểm đ khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

“…đ) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định”.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ thì:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”.

Căn cứ quy định tại Điểm b, đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

  1. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về giá tính thuế:

“Điều 7. Giá tính thuế

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); …”

Ví dụ: Công ty ông Trần Bình Tâm kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán và sửa chữa xe ô tô, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Công ty có đăng ký chương trình khuyến mại quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Căn cứ quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0).

Ông Tâm hỏi, dòng thuế suất phải ghi như thế nào cho đúng? Tại Phụ lục V, Quyết định 1450/QĐ-TCT có 6 danh mục thuế suất. Vậy, hàng khuyến mại không thu tiền thì trên hóa đơn điện tử tại dòng thuế suất thuộc danh mục số mấy trong danh sách?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp Công ty có đăng ký chương trình khuyến mãi quà tặng gói dịch vụ ưu đãi, vật phẩm theo đúng quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng Công ty phải lập hóa đơn trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng hóa xuất khuyến mãi, làm hàng mẫu, quảng cáo, cho, tặng khách hàng chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, tổng tiền thanh toán ghi bằng không (0), dòng thuế suất ghi tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply