Công ty xây dựng nhà xưởng trên đất thuê thì phần nhà xưởng đó có được tính là tài sản của công ty không?

Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.”

Theo quy định này thì việc đăng ký tài sản gắn liền với đất sẽ thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu tài sản, vì thế việc cập nhật nhà xưởng vào Giấy chứng nhận không phải là quy định bắt buộc.

Như vậy về việc xây dựng nhà xưởng trên đất thuê của công ty thì phần nhà xưởng đó được xem là tài sản của công ty.

Chi phí khấu hao TSCĐ trên đất đi thuê có được trừ?

Tháng 1/2015, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Xây dựng Vinalink (TPHCM) ký hợp đồng thuê mặt bằng, thời hạn 5 năm để làm bãi giao nhận container. Trong quá trình hoạt động, Công ty có xây dựng cơ sở hạ tầng (kho, nhà văn phòng, kè, đập, cống, kênh, mương…). Tháng 12/2019, Công ty thanh lý hợp đồng.

Theo Công ty, thời hạn trích khấu hao theo quy định của cơ sở hạ tầng nêu trên nhanh nhất cũng phải 6 năm nên sau khi thanh lý hợp đồng thuê thì đa số vẫn còn trong thời hạn trích khấu hao.

Công ty hỏi, giá trị còn lại của cơ sở hạ tầng này phải xử lý như thế nào? Công ty có được chuyển toàn bộ giá trị còn lại vào chi phí được trừ không?

Về vấn đề này, Chi cục Thuế Quận 2, TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC):

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

e) Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

– Khấu hao đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác thì không được tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích không sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp (trong trường hợp đất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp) hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng (trong trường hợp đất đi thuê hoặc đi mượn).

Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.

Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có công trình xây dựng trên đất đi thuê như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT- BTC.

Trường hợp Công ty thanh lý hợp đồng thuê đất trước hạn thì giá trị tài sản cố định chưa khấu hao hết theo quy định nêu trên không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply