Chi tài trợ cho giáo dục được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định?

Cơ sở pháp lý

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 cùa Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.22. Chi tài trợ cho giáo dục (bao gồm cả chi tài trợ cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp) không đúng đối tượng quy định tại Tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại Tiết b dưới đây:

a) Tài trợ cho giáo dục gồm: Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học; tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật); tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo.

Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho giáo dục gồm:

  • Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện cơ sở kinh doanh là nhà tài trợ, đại diện của cơ sở giáo dục hợp pháp là đơn vị nhận tài trợ, học sinh, sinh viên (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) nhận tài trợ (theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC);
  • Hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền)…”.

Ví dụ: (Chinhphu.vn) – Trường của bà Nguyễn Thanh Diệu (TPHCM) là đơn vị sự nghiệp công lập, có thành lập trung tâm. Trung tâm có mã số thuế, tài khoản và con dấu riêng. Vừa qua, trung tâm tài trợ cho trường thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động (có hồ sơ tài trợ). Bà Diệu hỏi, khoản chi tài trợ nêu trên trung tâm có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không?

Theo trình bày của bà Diệu thì trung tâm có tài trợ tài sản là thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học, trường học được thành lập theo quy định pháp luật về giáo dục thì khoản tài trợ nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có đủ hồ sơ tài trợ theo quy định tại Điểm 2.22, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC).

Công văn 29282/CT-TTHT theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 1503/TCT-CS ngày 18/4/2019, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Trường Hàn Quốc tại Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3578/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không trái với quy định của pháp luật tại Việt Nam và nhận các khoản tài trợ của Công ty cổ phần Everpia theo quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì Công ty cổ phần Everpia được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN các khoản tài trợ này nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply