Chính sách thuế đối với các khoản chi hộ, thu hộ được quy định như thế nào?

1.Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này…”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“…

  1. Các trường hợp khác:

d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh…”

2. Các khoản thu hộ

Công văn 36814/CTHN-TTHT:

Trường hợp Trung tâm sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Đối với các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định tại điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3.Các khoản chi hộ

Theo báo Chính phủ:

Trường hợp công ty A thay mặt công ty của bà Huyền ký kết hợp đồng thanh toán các khoản phí dịch vụ phát sinh theo đúng quy định pháp luật là các khoản thu hộ, chi hộ và trường hợp nhà cung cấp lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của công ty bà thì khi thu lại số tiền chi hộ, công ty A không phải xuất hóa đơn GTGT, không phải kê khai, nộp thuế với các khoản thu hộ, chi hộ mà chỉ lập chứng từ thu, chi theo quy định tại Điểm d, Khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;

Trường hợp nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của công ty A thì khi thu lại tiền, công ty A phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

Về thuế suất thuế GTGT, đề nghị công ty căn cứ hợp đồng dịch vụ thực tế phát sinh để xác định mức thuế suất thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2015 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Trường hợp chi hộ cho doanh nghiệp chưa vào hoạt động?

Công văn 137/TCT-CS Tổng cục thuế:

Công ty cổ phần Bourbon An Hòa (Địa chỉ: xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý cho việc thành lập Công ty và đăng ký đầu tư dự án KCN Bourbon An Hòa được Công ty cổ phần Long Hậu (Địa chỉ: ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thanh toán hộ toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án KCN Bourbon An Hòa, các hóa đơn thanh toán hộ ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty cổ phần Long Hậu. Sau đó Công ty cổ phần Long Hậu lập 05 hóa đơn GTGT ghi nội dung các khoản chi hộ để thu lại đủ số tiền đã chi hộ để giao hóa đơn cho Công ty cổ phần Bourbon An Hòa và đã thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra tương ứng và không phát sinh chênh lệch của 05 hóa đơn nêu trên vào kỳ khai thuế GTGT tháng 12/2008 và tháng 12/2009 tại Cục Thuế tỉnh Long An (theo điểm 3 công văn số 1207/CT-KTT1 ngày 27/7/2015 của Cục thuế tỉnh Long An gửi Cục thuế Tây Ninh) thì Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xem xét, chấp thuận để Công ty cổ phần Bourbon An Hòa được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của 05 hóa đơn nêu trên theo quy định.

Như vậy, các chi phí phát sinh trước khi thành lập nếu nhờ Công ty khác chi hộ và bên chi hộ có phát hành hóa đơn để thu lại thì bên nhờ chi hộ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn này.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply