Cơ sở pháp lý

Căn cứ Khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

“5. Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.”

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính;

“4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.”

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC);

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi Nghị định này (nếu có)”.”

Căn cứ Điều 10; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Phụ lục III Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Ví dụ: Công ty của bà L.T. có địa chỉ tại thôn Tiến Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thành lập năm 2017, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Năm 2022, công ty tăng vốn điều lệ lên 15 tỷ đồng. Bà T. hỏi, công ty bà được hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thế nào?

Cục Thuế tỉnh Lào Cai trả lời theo nguyên tắc sau:

Dự án được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải có dự án đầu tư và phải báo cáo dự án đầu tư cho cơ quan quản lý đầu tư theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Trường hợp doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định khi thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

Do đó trường hợp công ty bà điều chỉnh vốn điều lệ tăng lên 15 tỷ đồng nếu việc tăng vốn được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp đồng thời không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế của dự án đó theo quy định thì công ty tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply