Các nhóm hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế

Tại Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định về giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/ QH15 của Quốc hội, quy định:

“Điều 1. Giảm thuế GTGT

  1. Giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

… Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các phụ lục I, II,và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế GTGT và không được giảm thuế GTGT.

  1. Mức giảm thuế GTGT

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

… 3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

4. Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT chưa được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có)”.

Tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023″.

Tại Điểm c Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 16/10/2020 của Chính phủ quy định:

“Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

… 4. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

… c) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Thời điểm xác định thuế GTGT

Tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2023 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

… 5. Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Ví dụ: Ông Nam cho rằng cách làm như nêu trên không đúng với hướng dẫn tại Văn bản số 7460/BTC-TCT ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính, gây rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án, phức tạp nhất là phần khối lượng được duyệt dự toán với mức thuế suất thuế GTGT 8%, nhưng khi nghiệm thu lại rơi vào thời điểm không còn được giảm 2% thuế GTGT.

Hiện nay, khi Nghị quyết số 101/2023/QH15 có hiệu lực, thì tình trạng thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng với thuế suất thuế GTGT 8% lại đang diễn ra.

Ông Nam đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể nội dung giảm 2% thuế GTGT trong lĩnh vực xây lắp để áp dụng thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu gây khó khăn trong việc thực hiện.

Cục Thuế tỉnh Hà Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp hoạt động xây dựng, lắp đặt có thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, được xác định từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP với mức thuế suất thuế GTGT 8%.

Về thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng, đề nghị ông và chủ đầu tư trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền về thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng để bảo đảm quyền lợi giữa các bên và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply