Theo quy định về việc nộp thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể, thì cuối năm trước các hộ kinh doanh cá thể sẽ nhận được tờ khai thuế khoán, vậy số tiền thuế khoán tính ra sẽ được nộp theo quý dựa trên thông báo của cơ quan thuế có đúng không?

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính (hết hiệu lực Chương I, II từ ngày 01/08/2021) hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:

Tại Điều 2 quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1)… Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn”.

Tại Điều 6 quy định khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“1. Nguyên tắc khai thuế

… b) Cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì ngoài việc khai doanh thu khoán, cá nhân tự khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn theo quý.

… 9. Gửi Thông báo thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế

… b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ Thông báo nộp thuế, cá nhân nộp thuế khoán nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.”

Căn cứ Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

Tại Điều 7 quy định phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

“2…. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp, bán lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

… 4. Hộ khoán khai thuế theo năm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế, nộp thuế theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế. Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.”.

Tại Điều 8 quy định phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân:

“1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

… c) Tổ chức chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền, các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác cho hộ khoán;”

Tại Điều 13 quy định quản lý thuế đối với hộ khoán:

“… 8. Gửi thông báo thuế và thời hạn nộp thuế

… b) Thời hạn nộp thuế

b.1) Căn cứ Thông báo nộp tiền, hộ khoán nộp tiền thuế GTGT, thuế TNCN theo thời hạn trên Thông báo nộp tiền mẫu số 01/TB-CNKD ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ”

Tại Điều 20 quy định hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

… 3. Việc thông báo thời hạn nộp thuế khoán của năm 2021 thực hiện theo các quy định trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

  1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đáp ứng điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai nếu cơ quan thuế đã quản lý thuế theo phương pháp khoán trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này và không có yêu cầu chuyển đổi phương pháp tính thuế thì tiếp tục nộp thuế theo phương pháp khoán đến hết kỳ tính thuế năm 2021.”.

Căn cứ Phụ lục I Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC) hướng dẫn:

“Khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán nộp thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5%”

Căn cứ Thông báo nộp tiền Mẫu số 01/TB-CNKD (Ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ):

“3. Thời hạn nộp tiền:

…3.2. Đối với các khoản thuế, phí nộp hàng tháng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng…”

Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm Công văn số 2626/TCT- DNNCN ngày 19/7/2021 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện Thông tư số 40/2021/TT-BTC:

“6. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

… Điểm mới 11: Về việc sử dụng hóa đơn của hộ khoán (khoản 2, khoản 4 Điều 7)

Sửa đổi quy định về việc hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp, không sử dụng hóa đơn quyển. Trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho đến hết kỳ tính thuế năm 2021

Trước đây: Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Điều 2; Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính thì hộ khoán được sử dụng cả hóa đơn lẻ và hóa đơn quyển.”

 

Tình huống: Trường hợp Công ty A trả tiền hỗ trợ cho đại lý cấp 2 (hộ kinh doanh), nhưng chi thông qua đại lý cấp 1 (doanh nghiệp) thì bên nào sẽ khấu trừ khoản thuế TNCN?

Nếu hộ kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng thì doanh thu tính thuế khoán xác định như thế nào (là tổng của doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn hay so sánh doanh thu khoán và doanh thu hóa đơn, doanh thu nào lớn hơn thì tính thuế)?

Ngoài ra, khi công ty/hộ kinh doanh xuất hàng khuyến mại cho các điểm bán lẻ thì có cần khấu trừ 1% thuế GTGT và 0,5% thuế thu nhập cá nhân hay không (theo biểu thuế suất Thông tư số 40/2021/TT-BTC)?

Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

– Về thời hạn nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán: Hộ khoán khai thuế theo năm quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế, nộp thuế theo thời hạn ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế; Điều 7 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC; Riêng đối với việc thông báo thời hạn nộp thuế khoán của năm 2021, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu chuyển đổi phương pháp tính thuế thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC đến hết kỳ tính thuế năm 2021.

– Trường hợp công ty chi trả các khoản hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại bằng tiền hoặc không bằng tiền cho hộ khoán từ ngày 1/8/2021, nếu thuộc trường hợp quy định tại Điều 8 Thông tư số 40/2021/1T-BTC thì công ty có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay với thuế suất thuế GTGT 1%, thuế TNCN 0,5% theo quy định này.

– Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính. Riêng trường hợp hộ khoán lựa chọn ổn định phương pháp tính thuế đến hết kỳ tính thuế năm 2021 theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì tiếp tục ổn định việc sử dụng hóa đơn cho đến hết kỳ tính thuế năm 2021 và xác định doanh thu tính thuế theo quy định tại Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply