Trường hợp Công ty A năm 2018 mua hàng hóa là sản phẩm chuối sấy mới qua sơ chế thông thường của Công ty B để xuất khẩu, bên bán đã xuất hóa đơn GTGT cho Công ty với mức thuế suất là 10%, Theo các bạn Công ty A có được khấu trừ thuế GTGT hóa đơn này không?

1.Theo quy định sản phẩm chuối sấy mới qua sơ chế thông thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT thì về nguyên tắc người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Công ty Điện lực Tây Ninh thực hiện bán điện liên tục cho Công ty TNHH Baek San Techprene Việt Nam từ tháng 8/2018. Đến năm 2020, Công ty TNHH Baek San Techprene Việt Nam phát hiện công ty mình là doanh nghiệp chế xuất, thuộc đối tượng hưởng thuế suất 0% đối với dịch vụ điện và các dịch vụ khác khi cung cấp cho công ty phục vụ sản xuất kinh doanh nên đề nghị Công ty Điện lực Tây Ninh điều chỉnh giá trị thuế GTGT 10% đã được xuất hóa đơn từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2019. Số tiền thuế 10% trên đã được Công ty TNHH Baek San Techprene Việt Nam ghi vào chi phí cho các năm 2018 và 2019 (Số liệu chi tiết được đính kèm). Do số tiền thuế GTGT 10% đã được Công ty Điện lực Tây Ninh kê khai và nộp thuế trong năm 2018 và 2019. Trường hợp trên có được điều chỉnh giảm số thuế GTGT trên hay không

2. Bộ Tài chính đã trả lời về vấn đề này như sau:

Trường hợp DN đã lập hoá đơn giao cho khách hàng, phát hiện sai sót về thuế suất thuế GTGT, thực hiện như sau:

  1. Đối với các hóa đơn ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra thì xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, không được điều chỉnh hóa đơn.
  2. Đối với các hoá đơn ghi sai thuế suất thuế GTGT mà cơ quan thuế chưa thanh tra, kiểm tra, thì Điện lực Tây Ninh thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đối vơi hoá đơn đặt in, tự in) hoặc điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC (đối với hoá đơn điện tử).

Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) theo quy định của pháp luật về Quản lý thuế.

Như vậy,

  • Đối với các hóa đơn ghi sai thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra thì xử lý như sau:

-Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ:

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hóa đơn;

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

-Trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà các cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ:

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán;

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn.

Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ: Trường hợp cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu, khi bán cho người tiêu dùng đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bán ra đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã khai (ở khâu nhập khẩu và khâu bán ra nội địa) thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu thêm được tiền của khách hàng thì số tiền đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thuế GTGT theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT để làm cơ sở xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu tính thuế TNDN.

  • Đối với các hoá đơn ghi sai thuế suất thuế GTGT mà cơ quan thuế chưa thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điều chỉnh/ thay thế theo quy định pháp luật về hóa đơn(NĐ 123/2020/NĐ-CP, TT78/2021/TT-BTC).

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply