Nhập sai thông tin họ tên khi đăng ký thuế, công ty đã yêu cầu lao động đến Cục Thuế để thay đổi thông tin cá nhân, nhưng đơn vị thuế hướng dẫn, cá nhân không thay đổi được, phải thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi đang làm việc?

Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Mục 2 Chương II Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/1/2021 hướng dẫn về thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

“Điều 10. Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

  1. Người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập) như sau:

a) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi”.

Theo điều 36 Luật quản lý thuế năm 2019 về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

“2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3.Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.”

Căn cứ tại khoản 6 Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế

  1. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

c) Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

Ví  dụ:

Công ty đã điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của bà từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân, tuy nhiên, khi bà tra cứu thì thấy thông tin vẫn sai, cần làm những thủ tục gì để sửa lại họ tên cho đúng?

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp người nộp thuế có thay đổi thông tin đăng ký thuế như họ tên, Số chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân thì người nộp thuế có thể thay đổi thông tin thông qua tổ chức chi trả thu nhập nơi cá nhân đang làm việc hoặc làm tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin trực tiếp với Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú, nơi cư trú là nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú đối với trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply