Công ty mua xe ô tô thanh toán đồng thời bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và kết hợp sử dụng voucher thanh toán thì được khấu trừ GTGT như thế nào?

Cơ sở pháp lý

– Tại khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác đối với chiết khấu thanh

toán:

“Điều 7. Thu nhập khác

  1. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định

Tại Điểm c Khoản 5 Điều 7 quy định về giá tính thuế như sau:

“Điều 7. Giá tính thuế

  1. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

c) Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.…”

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

  1. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giả thanh toán là giả đã có thuế GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bản;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đủng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bản hoặc trao đổi.”

Công văn 73223/CT-TTHT: “Khi khách hàng sử dụng voucher (phiếu quà tặng) để mua hàng hóa, dịch vụ là thời điểm bên bán (các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ) lập hóa đơn, kê khai thuế theo quy định.”

Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời về vấn đề khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với mua hàng kèm Voucher như sau:

Trường hợp theo trình bày Công ty mua xe ô tô thanh toán đồng thời bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và kết hợp sử dụng voucher thanh toán, có hợp đồng mua bán, có hóa đơn GTGT ghi đầy đủ giá trị xe theo hợp đồng (chưa trừ voucher), thì giá trị bằng tiền của voucher không phải thanh toán trong trường hợp này được xác định là khoản chiết khấu thanh toán. Do vậy:

– Về thuế TNDN: Công ty ghi nhận nguyên giá TSCĐ để tính khấu hao là giá trị đầy đủ của xe theo hóa đơn do bên bán xuất (chưa trừ voucher). Đối với giá trị không phải thanh toán theo voucher, Công ty hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

– Về thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn do bên bán xuất (chưa trừ voucher), Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng (không tính phần thanh toán bằng voucher) và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đầu ra.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply