Trong hoạt động khai thác khoáng sản, Công ty phát sinh chi phí thường xuyên gồm đóng góp hỗ trợ ngân sách địa phương và khoản chi phí hỗ trợ cho địa phương sửa chữa đường giao thông hư hỏng do ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản.

Các khoản chi phí này đều có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, Công ty đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh và trừ vào chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN). Tuy nhiên không được phía cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế thì khoản chi phí đóng góp và hỗ trợ nêu trên là khoản chi phí tài trợ nên không tính vào chi phí khi tính thuế TNDN. Không đồng ý với nội dung trả lời của Cục Thuế, Công ty hỏi, khoản chi phí đóng góp và hỗ trợ có tính bắt buộc và trách nhiệm đối với địa phương nơi có mỏ khai thác cát khoáng sản nêu trên có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định pháp luật về khoáng sản

Tại Khoản 2.a, Điều 5 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có trách nhiệm:

a) Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định của pháp luật”;

Tại Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 16. Quyền lợi của người dân nơi có khoáng sản được khai thác

…3. Chi phí hỗ trợ địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản được hạch toán vào chi phí sản xuất”.

Theo các quy định nêu trên thì khoản chi đóng góp và ủng hộ địa phương nơi có khoáng sản được hạch toán vào chi phí sản xuất.

Quy định pháp luật về thuế

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

…2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

…2.24. Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây…

2.25. Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định tại tiết a điểm này; Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại tiết b dưới đây:..

2.26. Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn…

2.32. Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nêu tại điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Khoản 2 Điều này)…”

Căn cứ các quy định nêu trên thì khoản chi đóng góp và ủng hộ địa phương nơi có khoáng sản được khai thác không đáp ứng điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi phí được trừ với khoản chi từ thiện (CV 31943/CTHN-TTHT):

– Đối với các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật, Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu khoản chi cho đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại tiết a, tiết b điểm 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

– Đối với các khoản chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply