Trong các quy định hiện nay của pháp luật về hợp tác xã, mã số hợp tác xã có đồng thời là mã số thuế của hợp tác xã đó hay không?

 1. Mã số hợp tác xã có phải là mã số thuế không?

Căn cứ quy định Điều 46 Luật Hợp tác xã 2023 (hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tạo bởi hệ thống thông tin điện tử của cơ quan đăng ký kinh doanh, cấp cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi thành lập.
 2. Mỗi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho tổ chức khác.
 3. Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

Như vậy, mã số hợp tác xã cũng chính là mã số thuế của hợp tác xã được dùng để thực hiện nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác.

 1. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã gồm những gì?

Căn cứ quy định Điều 45 Luật Hợp tác xã 2023 (hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã như sau:

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã bao gồm nội dung chủ yếu sau đây;

 1. Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 4. Vốn điều lệ;
 5. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Như vậy, nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã gồm có:

– Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Địa chỉ trụ sở chính;

– Mã số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

– Vốn điều lệ;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số định danh cá nhân hoặc số giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 1. Hợp tác xã thay đổi thông tin đăng ký thuế có phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh không?

Căn cứ quy định Điều 48 Luật Hợp tác xã 2023 (hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định về

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi có thay đổi một trong các nội dung sau đây:

a) Đăng ký về ngành, nghề kinh doanh;

b) Thông tin đăng ký thuế;

c) Thông tin thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài.

2. Việc thông báo được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi hồ sơ thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực, người đề nghị thay đổi nội dung đăng ký gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Chính phủ quy định hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Như vậy, Hợp tác xã khi thực hiện thay đổi thông tin về đăng ký thuế thì phải có trách nhiệm thực hiện báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply